(1)
Chân, N. Đức; Kỳ, N. V. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành trữ lượng nước dưới đất lưu vực sông Sài Gòn. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 326-334.