(1)
Anh, Đào D. Đặc điểm địa hóa khoáng vật quặng Mangan vùng mỏ Tốc Tát. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 308-317.