(1)
Dân, N. L.; Lan, V. T. T. Thực trạng hạn hán ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ Và giải pháp phòng chống. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 219-225.