(1)
Dỹ, N. Địch; Lâm, D. Đình; Sơn, P. Q.; Hà, V. V.; Vĩnh, V. V.; Quân, N. C.; Tuấn, Đặng M. Nghiên cứu biến động bờ biển vùng Châu thổ Sông Cửu Long. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 211-218.