(1)
Thơm, B. V.; Huyên, N. X. Hoạt động Tân kiến tạo Và ảnh hưởng của Chúng đến nứt, sụt đất Khu vực Thanh Ba - Phú Thọ. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 200-210.