(1)
Dỹ, N. Địch; Lâm, D. Đình; Hà, V. V.; Tấn, N. T.; Tuấn, Đặng M.; Quảng, N. M. Vị Thế Và dự báo Xu Thế phát triển vùng cửa sông Châu thổ Sông Cửu Long. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 122-127.