(1)
Hùng, P. V.; Huyên, N. X. Đánh Giá hiện trạng Và phân vùng cảnh báo Nguy Cơ trượt lở đất Thành phố Đà Nẵng. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 106-113.