(1)
Giảng, N. V. Động Đất ở Haiti. Sci. Earth 2012, 32, 91-93.