(1)
Giảng, N. V. Động Đất ở Haiti. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 91-93.