(1)
Phước, V. L. H.; An, Đặng T. Vai Trò của rừng ngập mặn Trong quản Lý đới bờ. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 87-90.