(1)
Dương, N. Đình. Ứng dụng Tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản Lý tài Nguyên Và môi trường. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 71-78.