[1]
Phương, N.H., Quế, B.C. and Xuyên, N. Đình 2012. Khảo sát các vùng nguồn sóng thần có khả năng gây nguy hiểm tới vùng bờ biển Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences. 32, 1 (Jun. 2012), 36–47. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/996.