[1]
Kỳ, N. Đình and Anh, L.T. 2009. Các mô hình nghiên cứu định lượng xói mòn đất do mưa và khả năng áp dụng cho các vùng nhiệt đới ẩm. Vietnam Journal of Earth Sciences. 31, 3 (May 2009), 273–278. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9711.