[1]
Hảo, T.Q., Sơn, V.T., Thắng, N.C., Thanh, L.T., Vinh, N.B. and Dung, T.P. 2009. Nhiễu có chu kỳ ngắn của trường địa từ và một số đặc điểm của vector cảm ứng từ trên lãnh thổ Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences. 31, 3 (May 2009), 224–235. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9690.