[1]
Xuyên, N. Đình, Minh, N.L. and Hùng, N.T. 2009. Độ nguy hiểm động đất vùng Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Vietnam Journal of Earth Sciences. 31, 3 (May 2009), 193–200. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9687.