[1]
Vân, T.T., Lan, H.T. and Trung, L.V. 2009. Phương pháp viễn thám nhiệt trong nghiên cứu phân bố nhiệt độ bề mặt đô thị. Vietnam Journal of Earth Sciences. 31, 2 (Apr. 2009), 168–177. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9683.