[1]
Thành, T.T.M. and Minh, N.L. 2009. Xác định cơ cấu chấn tiêu động đất từ băng ghi động đất của một trạm ba thành phần. Vietnam Journal of Earth Sciences. 31, 1 (Apr. 2009), 30–34. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9666.