[1]
Thoa, N.T.K., Ellwood, B.B., Phương, T.H., Lan, L.T.P. and Trưởng, Đoàn N. 2005. Kết quả nghiên cứu mới về ranh giới Devon-Carbon tại nam Cát Bà, Hải Phòng bằng phương pháp MSEC. Science of the Earth. 27, 3 (Mar. 2005), 253–259. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9431.