[1]
Thạch, N.N. 2005. Tương quan của chỉ số thực vật tới cân bằng nước lưu vực sông Phó Đáy. Vietnam Journal of Earth Sciences. 27, 3 (Mar. 2005), 231–235. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9428.