[1]
Dũng, L.T., Anh, P.T.V. and Bản, T.X. 2017. CÁC THÀNH TẠO PHUN TRÀO VÀ XÂM NHẬP MESOZOI MUỘN TUYẾN A LƯỚI - ĐẮK RÔNG. Vietnam Journal of Earth Sciences. 27, 2 (Mar. 2017), 133–141. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9403.