[1]
Anh, P.L. and Hằng, H.V. 2017. GRANIT NGUỒN GỐC VỎ KHỐI TAM TAO: CƠ SỞ CỦA TUỔI PERMI MUỘN. Vietnam Journal of Earth Sciences. 27, 2 (Mar. 2017), 115–122. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9401.