[1]
Khiển, N.X. 2017. ĐỊA TẦNG CỦA CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI CRETA Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences. 27, 1 (Mar. 2017), 82–88. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9394.