[1]
Bình, N.V. 2017. NGHIÊN CỨU VỀ TOURMALIN Ở HOẰNG HÓA, THANH HÓA. Vietnam Journal of Earth Sciences. 27, 1 (Mar. 2017), 78–81. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9393.