[1]
Cư, N.V. and Sơn, N.T. 2017. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAP VÀ IQQM TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG BA. Vietnam Journal of Earth Sciences. 27, 1 (Mar. 2017), 41–47. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9382.