[1]
Lân, P.H. and Luyên, B.K. 2017. ĐÁH\NH GIÁ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NÔI SUY DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO TRÊN MÔ HÌNH. Vietnam Journal of Earth Sciences. 27, 1 (Mar. 2017), 32–36. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9380.