[1]
Trái Đất, T. chí C.K. học về 2012. Tổng mục lục năm 2011. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 4 (Apr. 2012). DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/558.