[1]
Dương, N. Ánh, KIMATA, F., Tô, T. Đình, Xuyên, N. Đình, Nguyên, P. Đình, Hải, V.Q. and Công, D.C. 2012. ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 4 (Apr. 2012), 690–694. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/556.