[1]
Tuyến, Đoàn V. and Canh, N.V. 2012. KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN PHỤC VỤ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC NGẦM Ở KHU KINH TẾ - CẢNG HÒN LA TỈNH QUẢNG BÌNH. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 3 (Apr. 2012), 549–553. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/534.