[1]
Hướng, N.V., Trịnh, P.T. and Đang, H.N. 2012. TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI KHU VỰC BỂ CỬU LONG. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 3 (Feb. 2012), 457–464. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/399.