[1]
Trịnh, P.T., Hướng, N.V., Liêm, N.V., Tô, T. Đình, Hải, V.Q., Vinh, H.Q., Thơm, B.V., Xuyên, N.Q., Thuận, N.V. and Thảo, B.T. 2012. KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM VÀ LÂN CẬN. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 3 (Feb. 2012), 443–456. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/391.