[1]
Bách, H.V., Hưng, N.D., Cảnh, Đào V., Tâm, N.M., Việt, L.T. and Hoài, T.T.T. 2014. Eastern sea spreading and the development of Phu Khanh basin: updated from the results of new 2D seismic interpretation. Vietnam Journal of Earth Sciences. 35, 3 (Feb. 2014), 249–257. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/35/3/3696.