[1]
Dung, P.T., Hòa, T.T., Anh, T.T., Phượng, N.T., Ý, N.V., Hằng, H.T.V., Thương, V.T. and Ly, V.H. 2011. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ZIRCON TRONG GRANITOID KHỐI NÂNG PHAN SI PAN: Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC ĐÁ VÀ LỰA CHỌN CHO PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 3 (Dec. 2011), 423–435. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/351.