[1]
Thắng, N.T. 2011. MÔ PHỎNG, TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY VÀ QUÁ TRÌNH TRUYỀN TẢI, KHUẾCH TÁN NƯỚC THẢI Ô NHIỄM TRONG HỒ. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 3 (Dec. 2011), 369–376. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/344.