[1]
Phương, N.H. 2011. ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘNG ĐẤT CHO CÁC THÀNH PHỐ LỚN Ở VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 3 (Dec. 2011), 337–346. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/341.