[1]
Hải, H.Q. 2011. ĐA DẠNG ĐỊA HỌC VÙNG HÀ TIÊN - KIÊN LƯƠNG. Science of the Earth. 33, 3 (Dec. 2011), 306–314. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/337.