[1]
Thành, T.T.M., Xuyên, N. Đình, Xuyên, N. Đình, Dương, N.V., Dương, N.V., Minh, N.L. and Minh, N.L. 2011. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SÓNG THẦN Ở CÁC VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 2 (Dec. 2011), 209–219. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/327.