[1]
Trọng, C. Đình, Triều, C. Đình and Vinh, N. Đức 2011. ỨNG DỤNG MẠNG NƠROL TRONG DỰ BÁO ĐỘ LỚN (MAGNITUDE) ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC TÂY BẮC VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 2 (Dec. 2011), 151–163. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/321.