[1]
Tuyến, Đoàn V. and Toàn, Đinh V. 2011. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI DỊ THƯỜNG ĐỊA NHIỆT Ở ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 2 (Dec. 2011), 119–125. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/286.