[1]
Tân, M.T., Tỵ, P.V., Bát, Đặng V., Bách, L.D., Biểu, N., Nghi, T. and Dung, L.V. 2011. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT PLIOCEN - ĐỆ TỨ, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ ĐÔNG NAM THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 2 (Dec. 2011), 109–118. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/285.