[1]
Cẩn, P.N., Anh, T.T., Hòa, T.T., Dung, P.T., Phượng, N.T., Hùng, T.Q., Niên, B. Ấn, Ý, N.V. and Hiếu, T.V. 2011. ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀ KHOÁNG VẬT CÁC MỎ KẼM CHÌ KHU VỰC LÀNG HÍCH. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 1 (Dec. 2011), 85–93. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/281.