[1]
Phương, N.H., Truyền, P.T. and MOIRET, A. 2011. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ BỊ TỔN THƯƠNG DO SÓNG THẦN CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NHA TRANG. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 1 (Dec. 2011), 1–9. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/266.