[1]
Sơn, L.T. 2008. Xác định Magnitude động đất địa phương ML dựa trên số liệu trạm động đất Hà Nội và Điện Biên. Vietnam Journal of Earth Sciences. 30, 3 (May 2008), 351–356. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11790.