[1]
Ý, N.V., Hòa, T.T., Phượng, N.T., Anh, T.T., Vấn, V.V., Dung, P.T., Izokh, E.P. and Borisenko, A.S. 2008. Điều kiện địa động lực hình thành các mỏ vàng khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Vietnam Journal of Earth Sciences. 30, 3 (May 2008), 233–242. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11760.