[1]
Niên, B. Ấn 2008. Đặc điểm khoáng vật học của Crompsinel trong các thành tạo siêu Mafic khối Núi Nưa (đới Sông Mã). Vietnam Journal of Earth Sciences. 30, 2 (May 2008), 199–209. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11757.