[1]
Borisenko, A.S., Hòa, T.T., Vasilev, V.I., Morsev, N.K., Vấn, V.V., Phượng, N.T., Thành, H.H., Anh, T.T. and Dung, P.T. 2008. Phát hiện lần đầu tiên khoáng vật Jonassonite - AuBi5S4 ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences. 30, 3 (May 2008), 193–198. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11756.