[1]
Phương, N.H. and Truyền, P.T. 2008. Đánh giá khả năng bị tổn thương do động đất cho Thành phố Hà Nội. Vietnam Journal of Earth Sciences. 30, 2 (May 2008), 185–193. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11755.