[1]
Triều, C. Đình and Tatiana, S. 2008. Mô hình cấu trúc vận tốc sóng dọc P của Manti khu vực Đông Nam Á. Vietnam Journal of Earth Sciences. 30, 2 (May 2008), 176–184. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11754.