[1]
Vũ, P.N., Nam, T. Đình and Bình, N.D. 2008. Cấu trúc địa chất và hoạt động Kiến tạo hiện đại khu vực Thành phố Điện Biên. Science of the Earth. 30, 2 (May 2008), 147–152. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11750.