[1]
Phương, T.H., Bào, Đặng V., Vượng, N.V., Minh, V.C. and Lực, P.V. 2008. Một số giá trị địa chất - cảnh quan vùng Cao Nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công viên Địa cảnh (Geopark). Vietnam Journal of Earth Sciences. 30, 2 (May 2008), 105–112. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11742.