[1]
Bình, N.V. 2003. Tính phân đới và thành phần vật chất của mặt cắt vỏ phong hóa vùng đồi núi Sóc Sơn (Hà Nội). Vietnam Journal of Earth Sciences. 25, 3 (Jun. 2003), 275–280. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11738.