[1]
Xuyên, N. Đình, Nguyên, P. Đình, Hùng, P.Q. and Dương, N. Ánh 2003. Thử nghiệm dự báo động đất dài hạn theo quy luật hoạt động tiền chấn. Vietnam Journal of Earth Sciences. 25, 3 (Jun. 2003), 193–200. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11727.